Home

Romeinen 1:16 Want ik schaam mij niet voor het Evangelie van Christus, want het is een kracht van God tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst voor de Jood, en ook voor de Griek. Romeinen 1:17 Want de gerechtigheid van God wordt daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, zoals geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.

De Gereformeerde Kerk Nederland Leeuwarden e.o. is een wijkgemeente van de GKN
“De Vaste Rots” te Kornhorn en is voortgekomen uit de behoefte om als gemeente bij elkaar te komen in de erediensten tot eer van de Drie-enige God en hopen ook onder Zijn zegen uit te mogen groeien tot een zelfstandige gemeente in Leeuwarden.
God heeft het ontstaan van deze gemeente mogelijk gemaakt en Hem is daarvoor alle dank en eer verschuldigd, ook hierin heeft Hij zijn trouw getoond.

Als gemeente willen we gehoorzaam zijn aan Gods Woord zoals dat wordt nagesproken in de drie Gereformeerde belijdenisgeschriften (Formulieren van enigheid): 
De Nederlandse Geloofsbelijdenis.
De Heidelbergse Catechismus.
De Dordtse Leerregels.

Er wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling en het Gereformeerde Kerkboek met 41 gezangen, de middagdienst is een leerdienst en dan wordt een catechismuszondag behandeld.

De erediensten worden gehouden op zondag en de tijden zijn 09.30 en 14.00, de extra belegde diensten en tijden op christelijke feestdagen, biddag en dankdag voor gewas en arbeid worden in het liturgiegedeelte aangegeven.

Na elke ochtenddienst is er gelegenheid om na te spreken en koffie te drinken.

Wilt u een eredienst bezoeken dan bent u van harte welkom.