ANBI

De Gereformeerde Kerk Leeuwarden e.o.

Algemene gegevens

De naam van de instelling:               Gereformeerde Kerk Leeuwarden e.o.
het vestigingsadres:                           Pieter Sipmawei 6-288
postcode en plaats instelling:          8915 EG Leeuwarden
het RSIN  nummer:                           8534.31.553
naam contactpersoon:                      J. Koops
mail:                                                      j.koops2@hetnet.nl

BANK: NL81 RABO 0360 2212 89
t.n.v. Geref. Kerk Nederland Leeuwarden e.o.

De Gereformeerde Kerk Leeuwarden e.o. is wijkgemeente van de Gereformeerde Kerk Kornhorn, deze behoort tot het kerkverband van de Gereformeerde Kerken  Nederland (GKN).
De Gereformeerde Kerken worden geregeerd door hun eigen statuut (in de zin van artikel 2:2 lid 2 BW), de Dordtse Kerkorde, zoals vastgesteld op de Nationale Synode van Dordrecht 1618/1619, bekrachtigd door de Nederlandse overheid en voorts zoals rechtsgeldig gewijzigd door de gereformeerde landelijke synoden t/m de Synode van Groningen-Zuid 1978.

De kerkorde van de Gereformeerde Kerken  Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk.

Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/kerkorde/

De Gereformeerde  Kerken  Nederland hebben van                                                          de Belastingdienst een groepsbeschikking voor ANBI gekregen.
Groeps-ANBI: 8534.31.553
Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI.

Dit is ook van toepassing op de Gereformeerde Kerk Leeuwarden e.o.

Samenstelling bestuur.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad van Kornhorn en wordt gevormd door de ambtsdragers die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Doelstelling/visie.

Het onderhouden van gereformeerde erediensten. In stand houden plaatselijke kerkelijke gemeente. Bevorderen van de gereformeerde religie door prediking, evangelisatie en zending. Materiële en geestelijke ondersteuning van behoeftigen (diaconale arbeid).


Beleidsplan.

Het beleidsplan van de Gereformeerde Kerken  Nederland kunt u vinden via deze link: http://www.gereformeerdekerkennederland.nl/anbi/